Gwiazdkowanie

Miło nam poin­for­mować, że nasz blog został patronem medi­al­nym bard­zo ciekawego wydarzenia świątecznego. Oprócz tego, że będziecie tam mogli wydać swo­je ciężko zaro­bione pieniądze na same potrzeb­ne rzeczy dla swoich dzieci to także będzie moż­na uczest­niczyć w ciekawych zaję­ci­ach artysty­cznych dla dzieci i nawet być na najprawdzi­wszym spek­tak­lu teatral­nym. Takie imprezy to my lubimy! Rez­er­wu­j­cie swój czas na week­end 1–2 grud­nia. Nie być tam to wstyd:)

LAMALA, TASHKA oraz Klub Kul­tu­ry Sas­ka Kępa zaprasza­ją wszys­t­kich małych i dużych do udzi­ału w „GWIAZDKOWANIU” – wydarzeniu­ świątecznym dla dzieci i rodz­iców. Szczegóły wydarzenia dostęp­ne są na stron­ie www.gwiazdkowanie.pl

GWIAZDKOWANIE odbędzie się w siedz­i­bie Klubu Kul­tu­ry Sas­ka Kępa przy ul. Bruk­sel­skiej 23. Impreza będzie miała miejsce na dwóch pię­tra­ch Klubu, w tym w sali wid­owiskowej, gdzie wys­tąpią dwa teatry dla dzieci. W budynku przez okrągły rok odby­wa­ją się m.in.: wernisaże, wys­tawy, warsz­taty cyk­liczne oraz szereg innych imprez kulturalnych.

Głównym celem GWIAZDKOWANIA jest prezen­tac­ja oraz pro­moc­ja kul­tu­ry i sztu­ki dla dzieci. Impreza adresowana jest do sze­rok­iej pub­licznoś­ci. Poprzez dzi­ała­nia warsz­ta­towe towarzyszące imprezie prag­niemy zachę­cić dzieci i ich rodz­iców do wspól­nego spędzania­ cza­su w kreaty­wny sposób, nie zapom­i­na­jąc przy tym o kup­nie świątecznych prezen­tów. Zapach świątecznych pierników gwarantowany!!!

 Pro­gram:

1 grud­nia, sobota:

Warsz­taty muzy­czne: Spiżar­nia Kul­tur­al­na, Akademia Woo­j­ka Bumbum

Warsz­taty plas­ty­czne, malarskie: SPOTLIGHT KIDS, Maja Skibińs­ka i Alek­san­dra Wik­torko Rakoczy, Fiku­Miku­Cafe, EFKA

 Warsz­taty ani­ma­cyjne: Fun­dac­ja Akc­ja Animacja

 Fotografia: Mar­ta Pruska

Lista wys­taw­ców: Ala ma Kota, Buk­tole, Blue Jay, Cassia.wu, Col­or­folk, Col­orsto­ries, Czesio­ci­uch, Efka, Enta­la, Fourem­ki, Kor­ba Design, Kiz­iu Miz­iu, Koty na Pło­ty, Lamala, Lalan­ka, Lilyshop, Mam­mooni, Fluffly Colours, Madi Madi Mag­dale­na Zielińs­ka, Mof­flo, Malu Stu­dio, Milutkowa Kraina, Mamy Kalen­darz, Kura D, Mama­masza, Mokopi­co, Mox­Mo­da by Mał­gorza­ta Knopik Skibińs­ka, Nonove-Pra­cow­n­ia Artysty­cz­na, Osłoń, Pet­i­ca­do, Pol-Ka, Risk Made In War­saw, Sankowo, Siedzi­a­ki, Tash­ka, Zoo52, XOXO Moda Design, Wydawnict­wo Babary­ba, Wydawnict­wo Czarna Owiecz­ka, Kolorowan­ki 3D

 2 grud­nia, niedziela:

 Warsz­taty muzy­czne: Mała Fil­har­mo­nia Rozwoju’

 Spek­tak­le: Teatr Małe Mi – spek­takl „Fin­tik­lusz­ki”, LALE.Teatr z Wrocław­ia – spek­takl „Podło­gowo”

 Warsz­taty plas­ty­czne, malarskie: SPOTLIGHT KIDS, Maja Skibińs­ka i Alek­san­dra Wik­torko Rakoczy, FikiMiku­Cafe, EFKA

 Warsz­taty z klock­a­mi: Mokopico

 Warsz­taty fotograficzne: Anush­ka Boycheva

Lista wys­taw­ców: Ale­lale, Ala ma Kota, Bam­bo­let­to, Buk­tole, Blue Jay, Col­orsto­ries, Efka, Enta­la, Flaw­less, Fourem­ki, Kiz­iu Miz­iu, Kor­ba Design, Kiz­iu Miz­iu, Koty na Pło­ty, Kol­lale, Lulakids, Lamala, Lalan­ka, Lilyshop, Madi Madi Mag­dale­na Zielińs­ka, Mag Gab, Mag­dale­na Bar­cik, Malu Stu­dio, Milutkowa Kraina, Mamy Kalen­darz, Kura D., Mama­masza, Mokopi­co, Mox­Mo­da by Mał­gorza­ta Knopik Skibińs­ka, Nonove-Pra­cow­n­ia Artysty­cz­na, Noo­boo, Nikini­ki, Osłoń, Pol-Ka, Pupeko, Risk Made In War­saw, Szare Myszy, Sankowo, Tash­ka, Zoo52, XOXO Moda Design, Wydawnict­wo Czarna Owiecz­ka, Kolorowan­ki 3D, Lit­tle Sophie, Bep­pa Kids.

W trak­cie wydarzenia odbędzie się wernisaż prac dzieci, które wzięły udzi­ał w świątecznym konkur­sie pn. „Fikołek Matołek Prezentów­ Tobołek”, ogłos­zonym przez LAMALĘTASHKĘ/FIKĘ w 8. numerze mag­a­zynu FIKA. W sobotę i niedzielę buź­ki naszych pociech będzie upięk­szał MADAGASKAR, ani­mac­je balonowe zaprezen­tu­je Patryc­ja Lip­ińs­ka, a słod­koś­ci dostar­czy Kred­ka Cafe. Zdję­cia: Katarzy­na Wieder www.paprochstudio.pl

Skle­po-księ­gar­nia LAMALATASHKĄ/FIKĄ zaprezen­tu­ją najlep­sze zabaw­ki, sze­roką ofer­tę pol­s­kich wydawnictw oraz muzy­ki dla dzieci. W trak­cie trwa­nia imprezy będzie moż­na kupić 9. numer mag­a­zynu FIKA. W mag­a­zynie zostały pokazane prace dzieci, które wygrały w świątecznym konkur­sie „Fikołek Matołek Prezen­tów Tobołek” wor­ki pełne prezentów.

Zaprasza­my serdecznie! 

 Orga­ni­za­torzy:

LAMALATASHKA/FIKA www.lamala.pl, www.tashka.pl

LAMALA to rodzin­na skle­po-księ­gar­nia, która sprzeda­je i pro­mu­je design­er­skie, drew­ni­ane oraz tek­tur­owe, zabaw­ki pol­s­kich i europejskich­ marek, książ­ki dla dzieci. LAMALA/TASHKA to także orga­ni­za­torzy Pier­wszego Fes­ti­walu Sztuk dla Dzieci „Sztu­ki i Sztucz­ki”, który odbył się 8 wrześ­nia br. na tere­nie siedz­i­by Orkiestry Sin­fo­nia Varso­via w Warsza­w­ie przy ul. Gro­chowskiej 274. Zaprezen­towało się około 40 pod­miotów, czego efek­tem były warsz­taty teatralne, muzy­czne, recyk­lin­gowe, kuli­narne, lit­er­ack­ie i inne. Dru­gi pro­jekt odbył się także we wrześniu, a była to impreza skierowana do dzieci z domów dziec­ka SOHO MÓWI HAWK. Impreza odbyła się w Soho Fac­to­ry w Warsza­w­ie przy ul. Mińskiej. LAMALA to także oso­by, które prowadzą warsz­taty dla dzieci — pra­ca z tek­turą. TASHKA to pro­du­cent zabawek z tek­tu­ry, wydaw­ca FIKI – kwartal­ni­ka kul­tur­al­nego dla rodz­iców oraz książ­ki dla dzieci pod tytułem ZIUZIA (ilus­trac­je Robert Romanow­icz, tekst: Mali­na Prześluga).