Marz Kartkę 2016

7 edy­c­ja wyjątkowego wydarzenia “MARZ KARTKĘ”. Pomi­mo tego, że fotogra­fu­ję warsz­taty po raz trze­ci czu­ję się jak ze stary­mi zna­jomy­mi. Oszuku­je­my zab­ie­ganą Warsza­wę, że to nie śro­da w środ­ku dnia i przez kil­ka godzin jesteśmy dla tych dzieci­aków. To, że tam jestem spraw­ia im radość, widzę to namacal­nie i dlat­ego chcę z nimi być. W tym roku mam dużą reflek­sję doty­czącą opiekunów dzieci- czym jest nasza gonit­wa za nowy­mi kon­trak­ta­mi, biz­ne­sa­mi w porów­na­niu z tym jak ważną mis­ję wykonu­ją oni na co dzień. Czym jest? Abso­lut­nie niczym. Z tym po tegorocznej edy­cji zostałem myśląc o tym co dalej.

481a6560 481a6563-edit 481a6625 481a6569 481a6570 481a6622 481a6575 481a6597 481a6593 481a6600 481a6604 481a6611 481a6617 481a6627 481a6629 481a6632 481a6635 481a6639 481a6642-edit 481a6649-edit 481a6650 481a6660-edit 481a6674 481a6686 481a6822 481a6709-edit 481a6716-edit 481a6718 481a6721-edit 481a6732 481a6736 481a6757-edit 481a6690-edit 481a6770 481a6771-edit 481a6777 481a6787 481a6796 481a6811 481a6814 481a6847 481a6869 481a6894 481a6907 481a6915 481a6921-edit 481a6959 481a6860 481a6936-edit 481a6885 481a6964