Po Co?

Sfo­tografowane z mniejszym lub więk­szym powodze­niem his­to­rie o dwóch moich synach — Sta­siu i Kaj­tu­siu. Kon­tynu­ac­ja strony inter­ne­towej www.panstaszek.pl która niespodziewanie we wrześniu 2012 nat­u­ral­nie zmieniła się w www.brachole.com. Cza­sem przeczy­tasz tutaj również parę tekstów.

Zdję­cia pub­likowane na tej stron­ie są chro­nione prawem autorskim, stanow­ią wyłączną włas­ność auto­ra. Jakiekol­wiek wyko­rzysty­wanie (kopi­owanie, repro­dukowanie, pub­likowanie, drukowanie itp.) zdjęć, frag­men­tów zdjęć lub ich mody­fikacji, bez zgody i wiedzy auto­ra zabronione.