Vintage Winnie

Zgu­bil­iśmy ostat­nio gdzieś jed­ną z naszych ulu­bionych płyt dvd z filmem “Kubuś i Przy­ja­ciele” (to ta część o pot­worze Ben­dezarze, który przestaw­ia zegary, maże po książkach z bib­liote­ki i robi dzi­ury w skar­petach — czyli patolo­gia stras­zli­wa:)). Nie mogliśmy jej znaleźć kil­ka miesię­cy, aż nagle znalazła się sama — wciśnię­ta (w pudełku na szczęś­cie) pod szafkę ze sprzętem. Radoś­ci było dużo. No i jakoś tak znowu wkroczyliśmy na puchatkową ścieżkę. Sta­sio cza­sa­mi jest misiem, je miodek, ma ksy­wę “Puchatek” itp. wcieleniowe­ sprawy wieku dziecięcego. Przy­pom­ni­ałem sobie, że w sum­ie jak ja byłem mały, to nie lubiłem za bard­zo Puchat­ka (a ter­az to mój num­ber one). Sta­sio za nią przepa­da, więc może­my wchodz­ić w świat Puchat­ka razem (co baaard­zo mi się podoba).

Wczo­raj natknąłem się w internecie na repro­dukc­je ory­gi­nal­nych rysunków Ernes­ta Shep­ar­da, wys­taw­ionych w 2008 na aukcji w domu auk­cyjnym Sotheby‘s w Lon­dynie. Są świetne, trochę się Kubuś pozmieni­ał przez lata (mam wraże­nie, że przy­tyło mu się od dobroby­tu cywiliza­cyjnego), ale cią­gle wer­s­ja Disney‘owska  nie odb­ie­ga moc­no od pier­wow­zoru. Przy­na­jm­niej takie jest moje zdanie.

Całość kolekcji rysunków prze­biła wszelkie oczeki­wa­nia i osiągnęła kwotę 1,3 mil­iona fun­tów. Naj­drożej sprzedanym rysunkiem został “He went on track­ing, and Piglet … ran after him” (to ta pier­wsza repro­dukc­ja, odd­ala­ją­cy się Kubuś z Prosi­aczkiem) za sumę 115,250 funtów.

Na stronach londyńskiego Nation­al Por­trait Gallery moż­na znaleźć zdję­cie A.A.Milne na którym pozu­je z synem Chrostop­erem (czyli z Krzysiem) oraz z misiem właśnie. Ten miś jed­nak nie do koń­ca stał się pier­wow­zorem postaci Kubu­sia Puchat­ka. Ernest Shep­hard narysował bowiem “Puchat­ka” inspiru­jąc się misiem imie­niem Growler, należą­cym do jego syna Gra­hama. A miś Growler się nieste­ty nie zachował bo został rozpru­ty przez psa sąsi­a­da…:( Taka to smut­na historia.

Miłego oglą­da­nia. Misie są fajne.

Zdję­cie: A.A. Milne; Christo­pher Robin Milne and Pooh Bear by Howard Coster. © Nation­al Por­trait Gallery, London

fot:Christopher Robin Milne by Mar­cus Adams. half-plate glass neg­a­tive, 14 March 1928 © estate of Mar­cus Adams/Camera Press

fot:Christopher Robin Milne by Mar­cus Adams. half-plate glass neg­a­tive, 14 March 1928 © estate of Mar­cus Adams/Camera Press

Repro­dukc­je pochodzą z kat­a­logu domu auk­cyjnego Sotheby‘s w Londynie.