Where Children Sleep Project

Gdy byłem dzieck­iem mój pokój był dla mnie najważniejszy. Na początku dzieliłem go z siostrą. Kiedy “przy­było” mi lat miałem już swój i nigdzie w domu nie czułem się tak dobrze jak w nim. Na półkach miałem stat­ki i samo­chodzi­ki, które z biegiem cza­su ustąpiły miejs­ca kase­tom i mag­neto­fonowi Kasprzak. Na ścianach zami­ast kolorowych plakatów z posta­ci­a­mi z bajek pojaw­iły się plakaty z punkowych kon­certów i anar­chisty­czno-wyz­woleńcze hasła, które nie do koń­ca wszys­tkie rozu­mi­ałem ale brzmi­ały fajnie. To była moja twierdza.

Podob­nie czu­je fotograf James Mol­li­son, który w wywiadzie dla NY Times tak opisu­je swój pokój w którym doras­tał: ” To był mały pokój w górnej częs­ci domu. Przez pewien czas był domem dla tropikalnych rybek, potem mieszkały w nim dwie małe mysz­ki w pudełku po owocach. Ściany poko­ju pokryte były plakata­mi Madon­ny i Duran Duran. Potem było Rolling Stones a na końcu Jimi Hendrix”.

W 2010 roku wydał książkę, która była efek­tem jego długiego pro­jek­tu fotograficznego “Gdzie Śpią Dzieci” (“Where Chil­drens Sleep”). Sportre­tował w niej pon­ad 200 dzieci ustaw­ia­jąc je na białym tle. Sfo­tografował również ich poko­je — miejs­ca w którym śpią. Poz­wolił tym samym syp­i­al­niom przemówić. Pro­jekt, który pod­jął trwał dwa lata i został zre­al­i­zowany z pomocą włoskiej orga­ni­za­cji “Save the Chil­dren”. Ten album to poważny esej fotograficzny dla dorosłego czytel­ni­ka ale również ciekawa książ­ka eduka­cyj­na angażu­ją­ca dzieci w zrozu­mie­nie tego, jak żyją ich rówieśni­cy na świecie. Ciekawa jest też okład­ka książ­ki, swoisty ukłon w kierunku sufitów z dziecię­cych pokoików ze świecą­cy­mi, flu­o­res­cen­cyjny­mi gwiazd­ka­mi. Pasu­je zarówno do ele­ganck­iego sufi­tu z poko­ju prze­cięt­nego nas­to­lat­ka z Cal­i­fornii jak również do widoku nie­ba jaki codzi­en­nie zasyp­i­a­jąc ma przed ocza­mi Irke­na z Kenii.

James Mol­li­son urodz­ił się w Kenii w 1973 roku i wychowywał w Anglii. Po stu­di­ach sztu­ki i pro­jek­towa­nia na Oxford Brookes, a później fil­mu i fotografii w New­port School of Art and Design przeprowadz­ił się do Włoch gdzie pra­cow­ał dla Benet­tona w jego lab­o­ra­to­ri­um twór­czym Fab­ri­ca. Jego prace były sze­roko pub­likowane na całym świecie, m.inn. W The New York Times Mag­a­zine, Guardian­ie, The Paris Reviev, New York­erze, Le Monde i wielu innych. Od 2003 roku miesz­ka w Wenecji.

 

Każdy śpi. I w końcu, każdy dorasta.”

Jas­mine (4 l.). Uczest­niczyła w pon­ad 100 dziecię­cych konkur­sach. Miesz­ka w dużym domu w stanie Ken­tucky, USA.

Chło­piec (4 l.) śpią­cy wraz ze swo­ją rodz­iną na przed­mieś­ci­ach Rzymu.

Indi­ra (7 l.) pracu­ją­ca w kamienioło­mach, gdzie wydoby­wa gran­it. Żyje wraz ze swo­ją rodz­iną w jednopoko­jowym domu nieopo­dal Kat­man­du (Nepal).

Roathy (8 l.) miesz­ka wraz z rodz­iną na samej górze dużego wysypiska śmieci na przed­mieś­ci­ach Phnom Penh (Kam­bodża).

Justin (8 l.) gra w fut­bol amerykańs­ki, base­ball i koszykówkę. Miesz­ka w wielkim domu z cztere­ma syp­i­al­ni­a­mi w New Jer­sey (USA).

Alyssa miesz­ka z rodz­iną w małym, drew­ni­anym domku w górzystym rejonie Appalacha (USA).

Ahko­hx­et (8 l.) z plemienia Kra­ho. Miesz­ka w Puszczy Ama­zońskiej (Brazylia).

Dong (9 l.) dzieli swój mały pokój z siostrą i rodzi­ca­mi w prown­icji Jun­nan (Chiny).

Delanie (9 l.) marzy o zosta­niu w przyszłoś­ci pro­jek­tan­tką mody. Miesz­ka wraz z rodzi­ca­mi i młod­szym rodzeńst­wem w dużym domu w New Jer­sey (USA).

Jaime (9 l.) miesz­ka wraz z rodzi­ca­mi i tro­jgiem rodzeńst­wa  na najwyższym piętrze w aparta­men­tow­cu na Fifth Avenue w Nowym Jorku. Jego rodz­ice mają również dom w Hisz­panii oraz w The Hamp­tons na Long Island (skupisko naj­droższych, nad­mors­kich rezy­dencji w USA).

Tzvi­ka (9 l.) dzieli syp­i­al­nię w aparta­men­tow­cu wraz ze swoim rodzeńst­wem. Jego rodz­i­na żyje w Beitar Illit — ortodoksyjnym osied­lu żydowskim w Izraelu.

Ryu­ta (10 l.) to uty­tułowany dziecię­cy zawod­nik sumo. Miesz­ka z rodz­iną w Tokyo (Japonia).

Joey (11 l.) lubi polować. Zabił pier­wszego jele­nia kiedy miał 7 lat. Miesz­ka z rodz­iną w Ken­tucky (USA).

Lamine (12 l.) dzieli swój pokój z kilko­ma chłop­ca­mi w szkole koran­icznej na wsi w Senegalu.

Irke­na (14 l.) jest członkiem grupy etnicznej Rendille. Miesz­ka z matką w tym­cza­sowym gospo­darst­wie rol­nym na pustyni Kaisut w Kenii.

Pre­na (14 l.) pracu­je jako pomoc domowa. Miesz­ka w komórce, której uży­wa jako poko­ju na ostat­nim piętrze domu w którym pracu­je. Kat­man­du (Nepal).

Erien (14 l.) żyje w faveli w Rio de Janeiro gdzie śpi na podłodze. Jest tuż przed rozwiązaniem ciąży.

Nan­tio (15 l.) to członek plemienia Rendille. Miesz­ka z rodz­iną w kop­ule wyko­nanej ze skór bydlę­cych i plas­tiku. Kenya.

Risa (15 l.) trenu­je sztukę bycia gejszą. Chce nią w przyszłoś­ci zostać. Miesz­ka wraz z trzy­nas­toma inny­mi kobi­eta­mi w “Tea­house” (miejs­cu gdzie mężczyźni mogą spo­tykać się z gejsza­mi). Kyoto, Japonia.

Książkę może­cie kupić na Ama­zonie http://www.amazon.com/James-Mollison-Where-Children-Sleep/dp/1905712162

Szczegółowe info o albu­mie na stron­ie auto­ra zdjęć http://www.jamesmollison.com/wherechildrensleep.php